Zásady o ochraně osobních údajů

1             Správce osobních údajů

1.1          Správce osobních údajů ARTENLUX s.r.o., IČ 09041826, se sídlem Nové sady 998/2, 602 00 Brno (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2          Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3          Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese expolux.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4          Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2             Zpracovávané údaje

Č. Účel zpracování Rozsah osobních údajů
1 Poskytování služeb a plnění smlouvy Jméno a příjmení, e-mail, telefon, případní další osobní informace potřebné k plnění smlouvy či zpracování Vašeho dotazu.
2 Marketingové účely Jméno, telefonní číslo a e-mail.

 

Pokud jste naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že vás naše novinky a aktuality zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery pouze na základě vašeho souhlasu, a to nejdéle po dobu 5 let od udělení.

Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném newsletteru.

 

2.1          Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

2.2          Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

2.2.1      plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

2.2.2      zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

2.2.3      účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

2.2.4      personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů;

2.2.5      statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

2.2.6      zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

2.2.7      oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

2.2.8      plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.3          Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.4          Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně

Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3             Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1          Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1      cílení reklamy na platformě Google a Seznam

3.1.2      zasílání obchodních sdělení

3.1.3.     ukládání nákupních preferencí

3.1.4.     ukládání cookies (více informací v dokumentu zásad zpracování cookies)

 

4             Práva subjektu údajů

4.1          Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1      právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2      právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3      právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4      právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5      právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6      právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7      právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

5             Předávání do třetích zemí

5.1          Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

 

6             Informace a otázky

6.1          Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu na expolux@expolux.cz

7             reCAPTCHA

Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí pro něj Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

8             Závěrečná ustanovení

8.1.        Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

8.2 Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

8.3 Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 20.5. 2020.

 

Zásady používání cookies a souhlas s použitím cookies

Provozovatel webu expolux.cz je Expolux s.r.o., Nové sady 998/2, 602 00 Brno, IČ 09041826, DIČ CZ09041826, expolux@expolux.cz, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Provozovatele. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Údaje, které Provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to zejména provozovatelům služeb Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky.

Někdy se při načítání naší webové stránky načítají zároveň webové stránky třetích stran. Třetí strany nám obvykle pomáhají se sledováním provozu a přístupů na naší webové stránce. V těchto případech data uložená v cookies Váš prohlížeč zasílá serverům hostujícím stránky třetích stran.

 • Co jsou soubory cookies

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Cookies používáme pro běh webových stránek, analytické účely a cílení reklamy.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Vznese-li subjekt námitku proti zpracování běhových cookies, nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 • Druhy cookies

Všeobecně lze soubory Cookies, neboli dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné (relační) cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců) je zvaný jako trvalý. Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují nabídnout vám relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

 

 • Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, na e-mailový kontakt správce. Jsou-li cookies povoleny, lze toto nastavení internetového prohlížeče považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Přehled cookies

Typ Název Účel Expirace
Běhové cookies / cookies první strany PHPSESSID Běh aplikace, přizpůsobení zobrazení, ukládání předvoleb návštěvníka Dle nastavení prohlížeče, max 14 dní
Analytické údaje / cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Zobrazování reklamy / cookies třetí strany Google Adwords identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Zobrazování reklamy / Cookies třetích stran Sklik pro identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam a opětovné cílení reklamy, tzv. retargeting 540 dní
Nezbytně nutné ed Uchovává informace o aktuální uživatelské relaci za účelem poskytování obsahu z cloudové infrastruktury 6 měsíců
Nezbytně nutné __cfduid Uchovává informace o aktuální uživatelské relaci za účelem poskytování obsahu z cloudové infrastruktury 1 rok
Nezbytně nutné Cookieconsent_ dismissed Uchovává informace o nastavení cookies pravidel uživatele 1 rok
Cílené a reklamní cookies _ga Ve výchozím nastavení analytics.js knihovna používá jediný soubor cookie s názvem _ga, ukládá jedinečný identifikátor klienta (Client ID), což je náhodně generované číslo. Jakmile je ID, je generován je uložen v souboru cookie a je součástí každé odpovědi odeslané do služby Google Analytics 2 roky
Cílené a reklamní cookies _gat_UA-82397431-19

 

Ve výchozím nastavení analytics.js knihovna používá jediný soubor cookie s názvem _ga, ukládá jedinečný identifikátor klienta (Client ID), což je náhodně generované číslo. Jakmile je ID, je generován je uložen v souboru cookie a je součástí každé odpovědi odeslané do služby Google Analytics 1 den
Cílené a reklamní cookies _gid Ve výchozím nastavení analytics.js knihovna používá jediný soubor cookie s názvem _ga, ukládá jedinečný identifikátor klienta (Client ID), což je náhodně generované číslo. Jakmile je ID, je generován je uložen v souboru cookie a je součástí každé odpovědi odeslané do služby Google Analytics 1 den
Cílené a reklamní cookies act Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook relace
Cílené a reklamní cookies c_user Uchová informace o aktuálním přihlášeném uživateli na Facebooku, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook Do konce kalendářního roku
Cílené a reklamní cookies datr Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku za účelem doporučení reklamy a aktualizaci obsah, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook 2 roky
Cílené a reklamní cookies dpr Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku za účelem doporučení reklamy a aktualizaci obsah, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě
Cílené a reklamní cookies fr Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku za účelem doporučení reklamy a aktualizaci obsah, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook
Cílené a reklamní cookies pl Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku za účelem doporučení reklamy a aktualizaci obsah, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook
Cílené a reklamní cookies presence Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku za účelem doporučení reklamy a aktualizaci obsah, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook relace
Cílené a reklamní cookies sb Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku za účelem doporučení reklamy a aktualizaci obsah, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook
Cílené a reklamní cookies wd Uchová informace o přihlášeném uživateli na Facebooku za účelem doporučení reklamy a aktualizaci obsah, obsah cookie je potvrzen v podmínkách užívání sítě Facebook
Cílené a reklamní cookies Nette-browser Cookie používaná Nette frameworkem ke sledování session relace

Veškeré cookies zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce.

Více informací o cookies najdete také na https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

 • Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

 • Deaktivace či výmaz cookies

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jedná se zejména o příspěvky na sociálních sítích, které slouží jako citace. Zejména Twitter a Facebook.

 • Doplňující informace

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 

 • Vaše práva

Za podmínek stanovených podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Tyto zásady používání cookies a souhlas s používáním cookies jsou platné a účinné od 20. 05. 2020.